Revision af førstehjælpens hovedpunkter

Vedrørende “hoste-genoplivning”
November 26, 2015
Opdateret version af 112app
May 26, 2016
 

Dansk Førstehjælpsråd behandlede på sit møde den 11. december 2015 et forslag om at revidere førstehjælpens hovedpunkter.

Et flertal af rådets medlemsorganisationer fandt, at de hidtidige fire hovedpunkter – uanset version – ikke var dækkende for samtlige førstehjælpssituationer, og i enkelte tilfælde endda var i direkte modstrid med såvel algoritmer som den anbefalede førstehjælp.

En gruppe af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer havde derfor fremsat forslag om at ændre førstehjælpens hidtidige fire hovedpunkter til ’Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker’:
– Skab sikkerhed
– Giv førstehjælp
– Tilkald hjælp

Forslaget blev behandlet på Dansk Førstehjælpråds møde i december. Her ønskede en enkelt organisation ønskede dog fortsat at holde fast i de fire hovedpunkter.

Rådets beslutning blev derfor, at organisationer og bogudgivere fremover vil kunne vælge mellem ’Førstehjælpens fire hovedpunkter’ i EFAM-versionen, (Skab sikkerhed, vurder personen, tilkald hjælp, giv førstehjælp) og ’Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker’.

Rådet vil primo 2016 ændre såvel uddannelsesplaner som retningslinjer for førstehjælpsbøger så ovenstående beslutning afspejles i disse.

Som begrundelse for rådets beslutning om at ændre hovedpunkterne anføres, at ’Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker’ vil være dækkende for en korrekt handlemåde i langt flere situationer end de hidtidige hovedpunkter, jf. nedenstående:

Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker:
Skab sikkerhed
Giv førstehjælp
Tilkald hjælp

Som det fremgår, tages ovenstående algoritme kun i brug ved ulykkestilfælde. Ved sygdomstilfælde og mindre tilskadekomst vil det kun i meget få tilfælde være nødvendigt at skabe sikkerhed, da der, som hovedregel, ikke vil være nogen farer der truer førstehjælperen eller den syge/tilskadekomne. Hovedpunkterne skal derfor ikke anvendes i disse tilfælde, men blot erstattes af en generel anbefaling om altid at være opmærksom på egen sikkerhed.

I forhold til hjertestop og personer der er bevidstløse med normal vejrtrækning beskriver algoritmen fra ERC tydeligt hvordan der skal ageres. Ved øvrig sygdom hvor personen er vågen, vil det ofte være i samråd med personen selv, pårørende og andre førstehjælpere, at det afgøres hvornår der skal tilkaldes hjælp – endda ofte efter at der er udført førstehjælpstiltag. En algoritme for hovedpunkterne i tilfælde af akut opstået sygdom kan altså ikke umiddelbart opstilles.

Der skelnes i forslaget ikke mellem at vurdere personen og yde førstehjælp af den årsag, at der i det at give korrekt førstehjælp implicit ligger, at der er foretaget en vurdering af hvilken hjælp der er relevant.

Førstehjælpen skal naturligvis fortsættes efter punktet tilkald hjælp, men det vil være i samråd med og efter instruktion fra den sundhedsfaglige medarbejder på regionernes vagtcentraler.

Den nye algoritme vil kunne anvendes i alle ulykkessituationer, f.eks.
– Blødninger
– Forebyggelse af shock/kredsløbssvigt
– Knoglebrud på ekstremiteter
– Brud på nakke, rygsøjle eller bækken
– Forbrændinger
– Ætsninger
– Hypotermi
– Bevidstløshed med normal vejrtrækning

Instruktører skal indtil de instrueres i andet fra deres organisation, fortsat benytte de hovedpunkter de hidtil har benyttet i deres undervisning.