Afgørelse af klagesag

Undersøgelse afklarer reaktioner hos førstehjælpere efter hjertestop
August 22, 2016
Problemer med at udskrive kursusbeviser i Google Chrome
January 26, 2017
 

Dansk Førstehjælpsråd har på sit møde i december truffet afgørelse i en klagesag.

Nedenfor gengives afgørelsen i anonymiseret form i sin fulde længde:
Afgørelse af klage over instruktør XX

Dansk Førstehjælpsråd har på sit 86. møde den 11. december 2015 behandlet en klage over instruktør XX

Personen der har indsendt klagen anfører, på vegne af en førstehjælpskursist der figurerer som underskriver, at instruktøren den 12. november 2015 til to elever har udstedt kursusbeviser for gennemførelse af førstehjælpsuddannelserne ’Førstehjælp ved hjertestop’ og ’Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor’, i alt 8 timers undervisning, efter 4 timers kursus.

Instruktøren har erkendt dette forhold, men forklarer i sin redegørelse, at der er sket en forveksling som er opstået fordi en anden person har udleveret beviserne på instruktørens vegne.

I rådets behandling er såvel klage, instruktørens skriftlige redegørelse samt organisationens indstilling taget i betragtning.

På baggrund af de foreliggende oplysninger, finder rådet ikke, at det med sikkerhed kan dokumenteres, at udleveringen af kursusbeviser for gennemførelse af førstehjælpsuddannelserne ’Førstehjælp ved hjertestop’ og ’Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor’, efter blot 4 timer, er sket forsætligt.

Rådet har derfor besluttet ikke at iværksætte sanktioner i form af karantæne eller eksklusion.

Rådet finder dog anledning til at udtrykke stærk kritik af, at instruktøren ikke har truffet forholdsregler til at sikre, at en sådan fejl ikke kan opstå, herunder at instruktøren lader en anden person foretage udleveringen af kursusbeviserne.

Det henstilles derfor til organisationen, at der i det næste år føres et øget tilsyn med instruktørens kurser.

Dansk Førstehjælpsråd har dog besluttet, at overdrage sagen og dens materiale til politiet med henblik på en vurdering af hvorvidt politiet skønner, at der er grundlag for at iværksætte en undersøgelsessag. Skulle det vise sig, at sagen får strafferetslige konsekvenser for instruktøren, vil rådet genoverveje sanktioner mod instruktøren.

Ud fra instruktørens skriftlige redegørelse finder rådet endvidere, at der er behov for at organisationen med instruktøren gennemgår uddannelsesplanerne med henblik på at sikre instruktørens forståelse for planernes indhold og gennemførelse.

En kopi af denne afgørelse er sendt til personen der har indsendt klagen ligesom den, i anonymiseret form hvor hverken organisationen eller instruktøren vil fremgå, vil blive gengivet på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.

På vegne af Dansk Førstehjælpsråd

Thomas E. Pedersen
Formand