Kritik af instruktører, politianmeldelse og karantæne til instruktører

Effekten af tidlig nedkøling med vand ved forbrændinger
March 25, 2017
Landsdækkende undersøgelse af førstehjælpstræning og -tilfælde i Norge
April 10, 2017
 

Dansk Førstehjælpsråd har på sit møde i marts behandlet to sager som omhandlede instruktører.

Den første sag drejede sig om et antal færdselsrelaterede kurser hvor der var udstedt kursusbeviser i én instruktørs navn. Denne instruktør havde imidlertid ikke været tilstede på kurserne. Under rådets gennemgang af sagen viste det sig, at der, i de kurser sagen omhandlede, var tale om mindst tre forskellige undervisere. Rådet kunne desuden konstatere, at en af de pågældende undervisere ikke var registreret som førstehjælpsinstruktør.

Instruktøren i hvis navn beviserne var blevet udstedt, samt institutionen der afholdt kurserne, forklarede at det drejede sig om en misforståelse og uopmærksomhed. Rådet valgte derfor at udtale en kritik af de to registrerede førstehjælpsinstruktører samt at pålægge de organisationer hvorigennem de har deres tilhørsforhold, at føre et skærpet tilsyn med instruktørernes bevisudstedelse.

I forhold til den tredje underviser, som altså ikke var registreret som førstehjælpsinstruktør, valgte rådet efter at have konsulteret politiet at foretage politianmeldelse.


Den anden sag drejede sig om en instruktør som igennem en længere periode har overskredet det maksimale deltagerantal i forbindelse med gennemførelse af et større antal færdselsrelaterede førstehjælpskurser. Instruktørens egen organisation havde tidligere påtalt forholdet og vejledt instruktøren. Instruktøren fortsatte dog efter vejledningen med at gennemføre førstehjælpskurser hvor det maksimale deltagerantal blev overskredet.

Rådet fandt under sin sagsbehandling, at såvel det store antal kurser, antallet af kursister samt det forhold at instruktøren efter vejledning fortsatte uden at ændre adfærd, var skærpende omstændigheder. Rådet besluttede derfor at tildele instruktøren karantæne i 5 år.

Instruktøren må således ikke undervise på DFR’s kurser eller udstede kursusbeviser de næste 5 år. For genoptagelse på rådets liste over registrerede instruktører gælder, at instruktøren i karantæneperioden skal deltage på obligatoriske vedligeholdelseskurser og efter karantæneperiodens udløb bestå en instruktøreksamen.