Hvad er samfundskritiske funktioner?

Restriktioner foreløbig til og med 7. februar
January 14, 2021
Restriktionerne forlænges endnu en gang
January 29, 2021
 
Organisationerne modtager i denne tid, en del henvendelser om hvilke kurser der er tilladt at afvikle. FSFI har fået følgende svar fra Undervisningsministeriet og har delt det med rådet:

Det fremgår af Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19, at uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervsuddannelser, på Børne- og Undervisningsministeriets område skal holde lukket, og at erhvervsskolerne ikke må modtage elever til fysisk tilstedeværelse på skole.

For så vidt angår elever på erhvervsuddannelserne, må der ikke afholdes førstehjælpskurser. Dette fremgår desuden af Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside under nyheden Restriktioner foreløbig til og med 7. februar.

Der er en imidlertid række elever, der undtaget fra den nationale nedlukning, der foreløbigt varer frem til den 7. februar 2021, herunder deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser jf. § 2, st. 1, punkt 9 og punkt 10 i Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 :

9) Deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af covid-19.

10) Følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:
a) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche- og myndighedscertifikat).
b) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
c) Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring, og som er omfattet fælles kompetencebeskrivelse nr. 2679 godkendt i medfør af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
d) Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside med information til institutioner om covid-19 findes et spørgsmål-svar, der præciserer ’samfundskritiske funktioner’ (indsat med kursiv):

”Hvilke elever og kursister, der varetager eller uddanner sig til at varetage samfundskritiske funktioner, er undtaget fra restriktioner om nedlukning og prøveaflysning?"
Elever og kursister, der skal indgå i kritisk sundhedsfagligt beredskab til håndtering af covid-19, er undtaget fra restriktioner om, at skolen eller institutionen ikke må modtage elever og kursister til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen samt restriktioner om aflysning af grundfagsprøver på erhvervsuddannelserne.

Disse elever/kursister kan efter en konkret vurdering derfor fortsat modtage undervisning ved fysisk fremmøde og undtages fra prøveaflysningen.

Følgende elever/kursister er undtaget:
Elever/kursister i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner.
Elever og kursister er dog alene undtaget fra restriktionerne, hvis en arbejdsgiver aktuelt og konkret vurderer, at det er nødvendigt for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

Det betyder i praksis, at skolen som led i den løbende dialog med arbejdsgiverne skal afklare, om der er et behov for, at undtage elever.

Skolerne kan i dialogen også være opmærksomme på, at en elev og virksomhed kan aftale forlængelse af praktiktiden. Dette gælder alene elever på uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

Til slut går Børne- og Undervisningsministeriet opmærksom på, at der er et nyt spørgsmål-svar om afvikling af certifikatfag på EUD på vej på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.


Dansk Førstehjælpsråd, 26 januar 2021